single-service


Oferujemy usługi w zakresie kompleksowej księgowości małych i średnich firm (księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, rejestr VAT, ryczałt).

W skład obsługi księgowej wchodzą:


• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
• Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
• Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
• Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
• Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
• Rachunki przepływów pieniężnych;
• Analizy centrów kosztowych;
• Budżety;
• Wnioski kredytowe;
• Tworzenie projektów zakładowych planów kont;
• Rozliczanie opłat za usługi;
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans wraz z załącznikami, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych)
• Sprawozdawczość PFRON;
• Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia i ich amortyzacji;
• Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów;
• Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;
• Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i urzędami,
• Kontrolę dokumentów źródłowych pod względem formalno-prawnym oraz rachunkowym i ich księgowanie;
• Odbiór dokumentacji z biura klienta;


Dodatkowo zajmujemy się wyprowadzaniem zaległości księgowych oraz audytem podatkowym, jak również windykacją należności, oraz oferujemy pomoc przy tworzeniu i przekształcaniu firm.

Ponosimy pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uchybienia i ewentualne błędy przy prowadzeniu Państwa rachunkowości. Kancelaria nasza jest dodatkowo ubezpieczona z tytułu odpowiedzialności cywilnej.